Utbildning

Sedan åtskilliga år tillbaka har Medendus gett utbildningar. Medendus erbjuder nu följande utbildningar:

 

För Dig som använder SCI-93.
För Dig som ger uppdrag om utredning med SCI-93

Medendus AB inbjuder Dig, Dina uppdragsgivare och Dina medarbetare som kommer i kontakt med SCI-93, att delta i utbildningsdag. Som användare av SCI-93 i klientarbete ökar Du kvaliteten och Din egen trygghet i arbetet genom att gå igenom de teorier och begrepp som utgör grund för SCI-93 och dess tillämpning. Det ger en uppdatering av rutin för kartläggning, resultatsammanställning, redovisning och dokumentation.

Att stämma av egna erfarenheter mot andras, uppgradera egna referensramar och att få komplettera kartläggningsinstrumentet med aktuell dokumentation ger ytterligare styrka i användningen av SCI-93.

Sist men inte minst kan utbytet av resultatredovisningen till dem som är Dina uppdragsgivare öka ytterligare om även de får ökad kunskap om SCI-93.

Medendus AB inbjuder Dig, Dina uppdragsgivare och Dina medarbetare som kommer i kontakt med SCI-93, att delta i denna utbildningsdag.

Kursinformation

Kursgivare: Curt Nyström, leg läk, MD, spec i allmän psykiatri.
  Orvar Nyström,  leg läk, spec internmedicin, reumatologi.
 
Plats:  
  Klicka här för karta och vägbeskrivning.

Vårterminen 2013 - Utbildning

Utbildning SCI-93. Torsdag den 18 april kl 08.30-16.00              

Hotell Eggers, Drottninggatan 3, precis utanför Centralstationen i Göteborg.

Välj det alternativ som passar Dig:

a) Kurs, exklusive komplett SCI-93 skattningsinstrument, dokumentation och manual. 2500;-SEK+moms

b) Kurs, inklusive komplett SCI-93 skattningsinstrument, dokumentation och manual. 6000;-SEK+moms. Ordinarie pris för skattningsinstrumentet är 4500:- plus moms.                                        

Förmiddags- och eftermiddagskaffe + lunch ingår.

Anmälan om deltagande gör Du via vår hemsida, www.medendus.se, under knappen "kontakt" i spalten till vänster. Där får Du meddela Dina önskemål enligt ovan, Ditt namn och faktureringsuppgifter.

Hösten 2012 - Seminarium

Seminariedag för användare av SCI-93 tisdagen den 16 oktober kl 08.30-16.00.

Hotell Eggers, Drottninggatan 3, precis utanför Centralstationen i Göteborg.

Med utgångspunkt från SCI-93 uppmärksammar vi denna gång stressrelaterade sjukdomar och komplexa sjukfall i en rehabiliterings- och/eller sjukskrivningsprocess. Pedagogiska redskap för behandling, rehabilitering och patientutbildning presenteras.

Kursavgift 2000:- plus moms.

Förmiddags- och eftermiddagskaffe + lunch ingår.

Anmälan om deltagande gör Du via vår hemsida www.medendus.se, under knappen "kontakt" i spalten till vänster. Där får Du meddela Ditt namn tillsammans med faktureringsuppgifter. 

 

Utbildningsprogram SCI-93

Teori

 • Kristeori, normal och patologisk krisreaktion. Deprivation.
 • Emotionella jagfunktioner och personlig utveckling.
 • Förändringspotential.

Skattningsinstrumentet

 • Konstruktion av SCI-93.
 • Statistiska utvärderingar av instrumentet

Klinik

 • Symptomskattning med avseende på stressreaktion/autonom dysfunktion
 • Stressreaktion i patientgrupper och normalpopulation.
 • Stressymtom/autonom dysfunktion i en befolkningsstudie.
 • Långvarig stressreaktion och arbetsförmåga. Kliniska studier.
 • Kartläggning av krisreaktion i kliniska studier.
 • Sjukdom ur ett helhetsperspektiv. Konsekvenser av sjukdom ur ett internationellt ICF perspektiv.

Bedömning

 • Tolkning av resultat – kliniska fall.

Dokumentation

 • Sammanställning av kartläggningsresultat med SCI-93.
 • Genomgång av mallar för redovisning.
 • Genomgång av ICF/ICIDH som stöd för resultatredovisning.
 • Förslag till struktur och disposition vid kommunikation med uppdragsgivare.

 

Strukturerad Rehabiliterings Utredning enligt metodiken Medendus STRUT® 

Utbildningsprogram

Utbildningen syftar till att ge deltagarna en noggrann beskrivning av modellen och metodiken STRUT, dess underliggande teoribildningar och referensramar. Huvudpunkter i utbildningen är följande:

 

 • Bakgrundsbeskrivning, internationella erfarenheter och kritisk granskning av utredning och bedömning. Krav på utredningar utifrån regelverk och lagstiftning inom samhällets trygghetssystem.
 • Presentation av modellen, metoden och arbetsredskapet STRUT.
 • Presentation av ICIDH–International classification of impairment, disability and handicap. Presentation av ICF - International classification of functioning and health. Båda dessa klassifikationer är internationellt accepterade och utarbetade av WHO.
 • Genomgång av sjukdom och dess följder - klinisk manifestation, begränsning av grundläggande förutsättningar för funktion, begränsning av förmåga på individnivå, begränsning av social delaktighet/funktionshinder.
 • Genomgång av autonom dysfunktion/stressymptom och kristeorin.
 • Genomgång av individrelaterade och omgivningsrelaterade ickemedicinska förhållanden som har betydelse för behandling, rehabilitering och social funktion.
 • Genomgång av begreppet resurs med utveckling av dess sammansatta karaktär.
 • Genomgång av begreppen delaktighet/inskränkt delaktighet med förtydligande av ömsesidigheten i relationen mellan individ och samhälle.
 • Genomgång av begreppet prognos.

Inom skilda verksamhetsområden förekommer facktermer, vars innebörd och användning är begränsad till verksamhetsområdet, vilket försvårar kommunikationen mellan dem som arbetar inom olika verksamheter. Av detta följer, att det i varje ärende som berör en patient, klient, sökande, försäkrad, kan finnas en osäkerhet i handläggningen. 

Utredning enligt Medendus STRUT ger gemensamma begrepp, gemensamt språk. Kommunikation mellan berörda samverkansparter förbättras, vilket också ökar förståelse och respekt för parternas skilda kompetensområden. Metodiken har utvärderats av Försäkringskassan i Västra Götaland och rekommenderats som metodik för medicinsk utredning, behandling och rehabilitering. Den har också bildat grunden för Försäkringskassans utveckling av SASSAM (Strukturerad arbetsmetod för sjukfallsutredning och samordnad rehabilitering) som stöd för handläggares arbete med försäkrade. Medan SASSAM kan betraktas som en checklista för vad man behöver ha kännedom om vid sjukdom, behandling och rehabilitering ger STRUT en metodik för hur man genomför utredning av aspekter av betydelse för handläggningen. Utredning enligt Medendus STRUT ger möjlighet att i praktiskt vardagsarbete arbeta i enlighet med rekommendationer från WHO.

Utbildningen kan ske med enskilda behandlare i grupp eller med ett helt team. Utbildningen leder fram till en komplett utredning av aktuellt patientärende. Hela processen genomgås fram till ett utskrivet och färdigställd dokument, som direkt kan användas för patientarbete. Det kan direkt överföras till en avancerad vårdplan/rehabiliteringsplan och tjäna som komplett försäkringsmedicinsk utredning.

STRUT® är ett registrerat varumärke.

Kursinformation

Utbildningens omfattning: Två heldagar
Pris: Efter offert

Klicka här om Du har frågor eller om Du vill anmäla Dig.

 

Det har nu gått en tid sedan Ni som team genomförde utbildningen i metodiken Medendus STRUT®. Från Medendus sida har vi i kontakt med flera team uppfattat ett behov av att nytillkomna medarbetare också blir utbildade i metodiken Medendus STRUT®. De kan behöva få en samlad genomgång av den kunskap och teoribildning som utgör grund för arbetet med denna metodik.

I en situation där bemanningen i teamen kontinuerligt förändras har därför tanken vuxit fram att tillgodose ett sådant utbildningsbehov. Medendus vänder sig nu till de team som tidigare genomgått utbildningen i metodiken Medendus STRUT®. Nytillkomna medarbetare i Ert Team inbjuds på detta sätt att deltaga i en 2- dagars utbildning. Denna innefattar även en uppdatering i metodiken varför deltagare i tidigare utbildningar också är välkomna.

Antalet deltagare är maximerat till 12 stycken.

Kursinformation

Tid: Efter överenskommelse
Pris: Efter offert
Plats: Göteborg eller annan ort efter överenskommelse
Kursansvariga: Orvar Nyström och Curt Nyström

Klicka här om Du har frågor eller om Du vill anmäla Dig.

 

Team som arbetar med Strukturerad Rehabiliterings Utredning enligt metodiken Medendus STRUT®

 

Utbildningsdag Stress and Crisis Inventory

 

Copyright © 2019 Medendus AB
Medendus AB | Tel: 0140 - 158 90 | Framnäsgatan 21, 573 39 Tranås | Org. nr: 556612-6958