Handledning

Stress and Crisis Inventory-93, SCI-93

Det är vår förhoppning att Ni kommer att finna en plats för SCI-93 i Er verksamhet. Det ger möjlighet att kartlägga och bedöma förekomst av pågående stressreaktion, krislåsning - nyorientering och rehabiliteringspotential. Det ger underlag för bedömning av lämplig tidpunkt för åtgärder i form av t.ex. arbetslivsinriktad rehabilitering, som patienten har beredskap och resurs för att kunna hantera med framgång.

Den information som bjuds i dokumentationspärmen ger det som erfordras för att kunna börja arbeta med detta instrument. Initialt kan svårigheter finnas med att sammanställa och reflektera kring resultaten utifrån ett kliniskt perspektiv. Det har uppskattats av användare att i det skedet få tillgång till telefonkonsultation När resultatet av en utredning skrivs och kommuniceras med samverkanspart är det kvalitetssäkrande och tidsbesvarande att få möjlighet till handledning. Under arbetets gång kan särskilt komplicerade ärenden aktualiseras ibland. Telefonhandledning kan då vara en hjälp för att komma vidare.

Det finns möjlighet att bli certifierad användare av SCI-93. Grunden för detta är handledning på 20 genomförda skattningar av patienter/klienter/sökanden. Handledningen innefattar att sätta in resultaten i ett "kliniskt perspektiv". Hur sammanställs och skrivs en redovisning av kartläggningen. Därutöver erfordras uppföljning av 5 ärenden efter 1 år. Med utgångspunkt från tidigare genomförd kartläggning sker en uppföljning med avseende på förloppet av besvärsbild, funktion, förmåga och delaktighet inom centrala livsområden.

 

Tid: Efter överenskommelse
Kostnad: 750 kr/timme plus moms 25%


För information kontakta Medendus.
 

Copyright © 2019 Medendus AB
Medendus AB | Tel: 0140 - 158 90 | Framnäsgatan 21, 573 39 Tranås | Org. nr: 556612-6958